?>

Werkwijze & Instrumentarium

Zonder het evenwicht te vinden tussen hard én hart, zal elke verandering of ontwikkeling stagneren

Bij de start van elk traject worden de kernvraag, doelstellingen en gewenste resultaten van de organisatie bepaald. Vervolgens wordt een diagnose gesteld en een interventieplan (plan van aanpak)  gemaakt, waarbij de onderstaande vragen relevant zijn.

 • Wat is de samenhang tussen de kwaliteiten van medewerkers en de missie, visie en strategie van de organisatie?
 • Wordt het ontwikkelen van (zelf)regie, pro-activiteit, creativiteit, omgaan met onzekerheid en zelfsturend vermogen voldoende gestimuleerd?
 • Welke talenten en kwaliteiten zijn voldoende aanwezig en wat mag verder worden ontwikkeld?
 • Welke waarden binnen de organisatie zijn bepalend voor het verleden, heden en de toekomst en welke niet?
 • Hoezeer is iedereen zich bewust van veranderingen, verwachtingen, uitdagingen en de ruimte om te excelleren?
 • In hoeverre worden de waarden in de organisatie met elkaar gedeeld en vormgegeven in het dagelijks werk?
 • Hoeveel aandacht is er voor het procesniveau en onderlinge relaties in de organisatie, zodat de doelen kunnen worden gerealiseerd?
 • In hoeverre is er aandacht voor de menselijke maat en voor bezieling?
 • Wat zijn de successen en mislukkingen en waarom zijn die er?
 • Wat zijn de do’s en de dont’s? Welke ongeschreven regels belemmeren de gewenste resultaten?

Twee kanten van de medaille: de zachte en de harde kant

Binnen een organisatie heb je vaak een harde en een zachte kant. Beide kanten zijn essentieel voor duurzame organisatieontwikkeling en horen goed in balans te zijn. Kenmerkend voor organisaties is dat een kant meestal meer ontwikkeld is dan de andere.

De zachte kant

Bij de zachte kant heeft men oog voor onderlinge relaties, gevoelens, irrationele processen en het onzichtbare. Oftewel: het ontastbare dat altijd impact en effect heeft op wat je wilt bereiken. De onderstroom van processen is een cruciaal fenomeen om rekening mee te houden en op in te spelen, zodat er niet ‘ja’ wordt gezegd en ‘nee’ wordt gedaan. Bezieling, passie en inspiratie vormen de brandstof voor beweging en duurzame verandering.

Wanneer houding en communicatie voorop worden gesteld, is er ruimte voor wederzijds vertrouwen en verbinding. Hierdoor kun je van elkaar leren, omdat je toegang hebt tot elkaars kennis en intelligentie. Die kan dan voor (te vormen) (gemeenschappelijke) organisatiedoeleinden worden benut.

De harde kant

Bij de harde kant is het essentieel dat doelstellingen, resultaten, context en rollen helder worden, zodat een proces niet uit ongecontroleerd ‘zweefvliegen’ bestaat, maar het gewenste eindresultaat ook echt wordt bereikt. Verder is het effectief als processen projectmatig worden aangestuurd. Dit kan door projectbegeleiding en training, management development, het ontwikkelen van leertrajecten en begeleiding in co-creatie met professionals binnen de organisatie. De harde en zachte kant worden dan met elkaar verbonden, zodat de organisatie alle kennis en vaardigheden krijgt die nodig zijn om zelfstandig door te gaan als wij zijn vertrokken.

Instrumenten & assessments

Om inzicht, betekenis en gemeenschappelijke taal aan een ontwikkelproces te geven, zijn we geaccrediteerd om de onderstaande instrumenten in te zetten, daar waar passend:

Deze gereedschappen helpen om, daar waar verschillende ziens- en handelswijzen zijn, elkaar beter te begrijpen en verrijken in plaats van te beoordelen en beconcurreren. Door elkaars verschillen te benutten, kunnen duurzame verandering, diversiteit en groei plaatsvinden.

Zelfstandig werkend docent die voldoet aan de Kwaliteitscode voor Docenten

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Algemene voorwaarden

Transparante en zakelijke leveringsvoorwaarden zijn een onderdeel van professionele dienstverlening.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Het bureau: Natasha van Dalen Organisatie Advies / Natasha van Dalen Management Consultants
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van het bureau.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen het bureau en opdrachtgever.

Algemeen

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het bureau en eveneens op overeenkomsten waarvoor door het bureau derden worden ingeschakeld.
 2. Wijzigingen van de opdracht of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
 3. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 4. Het bureau en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het bureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het bureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het bureau zijn verstrekt, heeft het bureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Kosten

 1. Kosten van eventuele huur van audiovisuele apparatuur, van verblijf van medewerkers van het bureau in een accommodatie waar de opdracht plaatsvindt en de huur van de betreffende accommodatie zijn niet inbegrepen in de kostenraming en komen ten laste van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever draagt –tenzij anders afgesproken- zelf zorg voor de reservering van een eventuele accommodatie. De keuze van de accommodatie vindt plaats in overleg.

Annulering

Met betrekking tot annulering van de overeenkomst gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Annulering door opdrachtgever kan zonder kosten tot 21 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden worden voor 100% doorberekend aan de opdrachtgever.
 2. Bij annulering binnen 21 dagen tot 48 uur wordt 50% van de in de begroting genoemde kosten door de opdrachtgever vergoed.
 3. Bij annulering binnen 48 uur worden door de opdrachtgever 100% van de in de begroting genoemde kosten en honoraria vergoed.
 4. De annuleringskosten van de accommodatie zijn altijd volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het annuleren.
 5. Het bureau behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Bij annulering door het bureau ten gevolge van ziekte geldt als uitgangspunt dat de opdracht verschoven wordt naar een andere datum. In overleg kan het bureau trachten zorg te dragen voor een vervangende adviseur die de opdracht op de geplande datum of data uitvoert. Het bureau is niet aansprakelijk voor eventuele gederfde inkomsten/schade bij de opdrachtgever.
 7. Als een cursus niet doorgaat of wordt geannuleerd, worden vooruitbetaalde kosten binnen 3 weken terugbetaald.
 8. Bij inschrijving voor een cursus geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen indien de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit ter beoordeling aan het bureau.
 2. Het bureau houdt daarbij aanspraak op de betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld.
 3. In geval van overmacht zijn partijen niet gehouden aan enige verplichting.

Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaart dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kunnen beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal het bureau eventueel hieruit ontstaan meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Betaling

 1. Tenzij anders is afgesproken, worden het honorarium en de kosten maandelijks (achteraf) in rekening gebracht. Afhankelijk van de betalingsafspraken declareert het bureau de afgesproken dagdelen of werkzaamheden.
 2. Met een dagdeel wordt bedoeld: een ochtend, middag of avond. Voor werkzaamheden die minder dan 2 uur in beslag nemen wordt in de offerte 0,5 dagdeel opgenomen.
 3. Over reis- en verblijfkosten worden bij de aanvang van de opdracht afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en het bureau.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 5. Indien een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum niet is betaald, brengt het bureau de wettelijke rente in rekening zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. De opdrachtgever kan de declaraties laten controleren door een registeraccountant. Het bureau zal daarbij alle medewerking verlenen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van het bureau op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.
 2. Indien het bureau hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan het bureau. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat het bureau in staat is adequaat te reageren. Het bureau zal een eerste reactie geven binnen 14 dagen.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Klachten worden binnen een termijn van 4 weken na melding door de opdrachtgever afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de opdrachtgever hierover in kennis worden gesteld binnen 4 weken na vermelding van de klacht. Hierbij zal het uitstel worden toegelicht. Tevens zal er een indicatie worden gegeven wanneer het bureau uitsluitsel kan geven over de klacht.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal het bureau de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal het bureau slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
 6. Indien er na bovenstaande klachtenprocedure geen overeenstemming wordt bereikt tussen het bureau en de opdrachtgever, kan de opdrachtgever een beroep doen op het tuchtrecht van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het bureau bindend: eventuele consequenties worden door het bureau zo spoedig mogelijk afgehandeld.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en 3 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

 1. Het bureau is slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van het bureau of individuele medewerkers van het bureau voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het bureau aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan het bureau toegerekend kunnen worden;
 5. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is het bureau aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen.
 7. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 8. Het bureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het bureau is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Indien opdrachtgever aan het bureau informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Opschorting en ontbinding

Het bureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst het bureau ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het bureau op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het bureau de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Het bureau behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

Auteursrecht

 1. Het bureau houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door het bureau verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Het bureau behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld door het bureau en waar relevant door het bureau ingehuurde derden.

Geschillen, wijziging, uitleg

 1. Het bureau hanteert bij de uitvoering van adviesopdrachten de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en conformeert zich aan het bijbehorende Tuchtrecht. De Gedragscode bevat regels en normen die adviseurs in acht behoren te nemen bij de uitoefening van hun beroep. Het Tuchtrecht omvat de wijze waarop klachten met betrekking tot de Gedragscode worden behandeld. De gedragscode en het reglement van tuchtrechtspraak zijn te downloaden op de website van de Ooa. Indien opdrachtgever van mening is dat de door het bureau ingezette organisatieadviseur deze gedragscode niet naleeft, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid haar klacht voor te leggen aan de Commissie van Toezicht. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het bureau bindend: eventuele consequenties worden door het bureau snel afgehandeld.
 2. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerste trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost of door tussenkomst van de Ooa zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechtbank.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Evaluatie

 1. Ieder project (begeleiding, advies, onderzoek, training of conferentie) wordt door het bureau geëvalueerd. Daartoe worden bij aanvang van de activiteit evaluatie-afspraken met de opdrachtgever gemaakt.
 2. De wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd, wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

 

 

 
Neem contact op
Geavanceerd verandermanagement
Leiderschapsontwikkeling & Co-creatie van lerende organisaties

Laatste blog artikelen

Bezoek de weblog

Bel mij terug

 

Referenties

Toonaangevende organisaties met ambitie en menselijkheid in hun waarden behoren tot onze klantenkring.

Lees verder

Natasha van Dalen

Gedreven in organisaties, teams en individuen ontwikkelen om bij te dragen aan het duurzame succes van zichzelf en hun bedrijf.

Lees verder

Contact

Adres Hoofdwal 15,
4207 EA Gorinchem, Nederland

Telefoon +31654945213
E-mail vandalennatasha@gmail.com
Internet www.natashavandalen.com

Rabobank 3222.20.157
KVK 3025644
BTW NL218878266B01